Behu anetar

Shërbimet e pakos së nivelit bazë të anëtarësisë
 • Informata mbi pasqyrën ditore të lajmeve të përgjithshme nga ekonomia vendore dhe ndërkombëtare

 • Certifikata e anëtarësisë në OEK

 • Certifikata mbi Origjinën e Mallit

 • Barkodet për Produkte Kosovare

 • Referenca për vizë biznesore

 • Ftesa për pjesmarrje në Panairet vendore dhe ndërkombtare nga fushëveprimtaria degësore- sektoriale, të organizuara nga OEK

 • Përkrahja administrative dhe logjistike për organizimin e mbledhjeve të Shoqatave sektoriale të themeluara në OEK.

 • Përkrahja administrative dhe logjistike për organizimin e mbledhjeve të Shoqatave sektoriale të anëtarësuara nëOEK, por të themeluara jashtë OEK.

 • Ftesa për pjesmarrje në takimet B2B me bizneset sektoriale brenda dhe jashtë Kosovës

 • Konsulencë Ligjore

 • Konsulencë për investime

Shërbimet e pakos së nivelit mesëm të anëtarësisë
 • Informata mbi pasqyrën ditore të lajmeve të përgjithshme nga ekonomia vendore dhe ndërkombëtare

 • Certifikata e anëtarësisë në OEK

 • Certifikata e anëtarësisë në OEK

 • Barkodet për Produkte Kosovare

 • Referenca për vizë biznesore

 • Ftesa për pjesmarrje në Panairet vendore dhe ndërkombtare nga fushëveprimtaria degësore- sektoriale, të organizuara nga OEK

 • Përkrahja administrative dhe logjistike për organizimin e mbledhjeve të Shoqatave sektoriale të themeluara në OEK.

 • Përkrahja administrative dhe logjistike për organizimin e mbledhjeve të Shoqatave sektoriale të anëtarësuara nëOEK, por të themeluara jashtë OEK.

 • Ftesa për pjesmarrje në takimet B2B me bizneset sektoriale brenda dhe jashtë Kosovës Konsulencë Ligjore

 • Konsulencë për investime

 • Sigurimi i Informatës mbi ndryshimet në Legjislacionin sipas fushëveprimtarive degësore-sektoriale

 • Lobimi nga zyrtarët e OEK për kërkesat specifike të anëtarëve në raport me institucionet e pushtetit lokal

 • Lobimi nga stafi menaxherial dhe zyrtarët tjerë të OEK për kërkesat e shoqatave dhe grupimeve tjera nga fushveprimtaria sektoriale, në raport me institucionet qendrore

 • Sigurimi i hapsirave ekspozuese në Panairet vendore të organizuara nga OEK me zbritje prej____%

 • Konsulenca për Tregun Ndërkombëtar

 • Konsulenca per çështje Makroekonomike

 • Reklamimi i llogos së anëtarit në web-in e OEK-ut

Shërbimet e pakos së nivelit lartë të anëtarësisë
 • Informata mbi pasqyrën ditore të lajmeve të përgjithshme nga ekonomia vendore dhe ndërkombëtare

 • Certifikata e anëtarësisë në OEK

 • Certifikata mbi Origjinën e Mallit

 • Barkodet për Produkte Kosovare

 • Referenca për vizë biznesore

 • Ftesa për pjesmarrje në Panairet vendore dhe ndërkombëtare nga fushëveprimtaria degësore- sektoriale, të organizuara nga OEK

 • Përkrahja administrative dhe logjistike për organizimin e mbledhjeve të Shoqatave sektoriale të themeluara në OEK.

 • Përkrahja administrative dhe logjistike për organizimin e mbledhjeve të Shoqatave sektoriale të anëtarësuara nëOEK, por të themeluara jashtë OEK.

 • Ftesa për pjesmarrje në takimet B2B me bizneset sektoriale brenda dhe jashtë Kosovës

 • Konsulencë Ligjore

 • Konsulencë për investime

 • Sigurimi i Informatës mbi ndryshimet në Legjislacionin sipas fushëveprimtarive degësore-sektoriale

 • Lobimi nga zyrtarët e OEK për kërkesat specifike të anëtarëve në raport me institucionet e pushtetit lokal

 • Lobimi nga stafi menaxherial dhe zyrtarët tjerë të OEK për kërkesat e shoqatave dhe grupimeve tjera nga fushveprimtaria sektoriale, në raport me institucionet qendrore

 • Sigurimi i hapsirave ekspozuese në Panairet vendore të organizuara nga OEK me zbritje prej____%

 • Konsulenca për Tregun Ndërkombëtar

 • Konsulenca per çështje Makroekonomike

 • Reklamimi i llogos së anëtarit në Web-in e OEK-ut

 • Lobimi nga stafi menaxherial i OEK për kërkesat e specifike të anëtarëve në raport me institucionet qendrore

 • Sigurimi i Linkut të veqant në Web-in e OEK-ut