Oda Ekonomike e Kosoves

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Historia e Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit

Historia e Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit Tribunali i Përhershëm i Abritrazhit (“TPA”), është themeluar në vitin 2011, i cili paraqet një institucion të ristrukturuar, i cili ka evoluar nga gjykata e arbitrazhit pranë Odës Ekonomike të Kosovës(“OEK”). Legjislacioni në fuqi, përkatësisht Ligji Nr. 2004/7, “Për Odën Ekonomike të Kosovës”, autorizon në mënyrë shprehimore OEK-un […]

Kodi i Etikes per Arbitra

Kodi i Etikes per Arbitra Kodi i Etikés ka Pér qéllim té pércaktojé standardet e sjelljes dhe etikén e arbitrave,duke u bazuar né vlerat dhe parimet e Tribunalit té Pérhershém té Arbitrazhit téKosovés (tutje TPAK), sic janë: pavarésia, paanshméria, integriteti, Ilogaridhénia,transparenca dhe profesionalizmi. PRANIMI I DETYRAVE Arbitri duhet té pranojé emérimin vetém nése konsideron se […]

Shërbimet

Shërbimet Oda Ekonomike e Kosovës (OEK) ofron shërbimet e arbitrazhit përmes Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit. OEK-ja ka Arbitrazhin e përhershëm kompetent për zgjidhjen e kontesteve të biznesit në mes anëtarëve të OEK-së dhe në mes anëtarëve dhe personave të tjerë juridik ose fizikë. Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit (“TPA”), është themeluar në vitin 2011, […]

Njoftimet

Njoftimet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Mauris vitae ultricies leo integer. Felis eget nunc lobortis mattis. At auctor urna nunc id cursus metus. Commodo ullamcorper a lacus vestibulum sed. Justo laoreet sit amet cursus sit amet. Sit amet purus gravida quis […]

Kostot e Arbitrazhit

Kostot e Arbitrazhit Përveç nëse palët janë pajtuar ndryshe, tribunali i arbitrazhit cakton shpenzimet në vendimin e tij përfundimtar. Shpenzimet në fjalë përfshijnë: taksën e tribunalit të arbitrazhit; shpenzimet e arbitrave; shpenzimet për ekspertë dhe ndihmën tjetër të cilën e ka kërkuar tribunali i arbitrazhit dhe për të cilën janë pajtuar palët; shpenzimet e udhëtimit […]

Arbitrat

Arbitrat Kush mund te jetë arbitër dhe si përzgjidhen ata? Tribunali i arbitrazhit përbëhet nga një arbitër i vetëm ose nga një trup arbitrash, me kusht që numri i arbitrave të këtij trupi të jetë një numër tek. Arbitrat janë persona me ekspertize ne fusha te ndryshme. Mund te jene avokat apo specialist te fushave […]

Klauzola e Arbitrazhit

Klauzola e Arbitrazhit OEK jep të drejtën të gjitha palëve që janë të interesuara të vendosin arbitrazhin si metodë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në kontratat e tyre, që të huazojnë klauzolën më poshtë dhe të vendosin atë në kontratat e tyre: Çdo mosmarrëveshje që lind sipas ose në lidhje me këtë kontratë do të zgjidhet […]

Rregullat e Arbitrazhit dhe Legjislacioni

Rregullat e Arbitrazhit dhe Legjislacioni LIGJI NR. 02/L-75 LIGJI PËR ARBITRAZHIN – Me këtë ligj përcaktohen rregullat që zbatohen për marrëveshjet e arbitrazhit, procedurat e arbitrazhit si dhe njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve të arbitrazhit të nxjerra brenda dhe jashtë Kosovës. LIGJI NR. 03/L-006 PËR PROCEDURËN KONTESTIMORE – Me Ligjin për procedurën kontestimore caktohen rregullat […]