ANETARET

Shoqatat sipas veprimtarisë/veprimtarive që funksionojnë janë formë profesionale e organizimit dhe punës në kuadër të Odës, përmes te cilave anëtarët e Odës vendosin pavarësisht dhe kryejnë punë dhe detyra në interes të veprimtarisë/veprimtarive adekuate.

Secili anëtar i Odës lidhet drejtpërdrejtë në një shoqatë, varësisht nga veprimtaria  e regjistruar që dominon në punën e tij, gjegjësisht sipas interesit që realizohet në shoqatën adekuate.

Secili anëtar i Odës, po që se ka interes, përveç shoqatës amë, mund të  lidhet dhe të merr pjesë edhe në punën e ndonjë  shoqate tjetër. Shoqata sipas veprimtarisë punon drejtpërdrejtë në realizimin e qëllimeve dhe detyrave të anëtarëve të Odës dhe në veçanti:

  1. Shqyrton çështje që kanë të bëjnë me avancimin e punës dhe zgjidhjen e problemeve aktuale në veprimtari.
  1. Inicion dhe përcakton masa, plane dhe programe për zhvillimin e veprimtarisë,
  1. Harmonizon kundërthëniet dhe interesat e ndryshme të paraqitura në kuadër të veprimtarisë.
  1. Miraton konkluza dhe propozon masa në interes të veprimtarisë, duke i pasur parasysh interesat e ekonomisë në tërësi.
  1. Analizon dhe përcakton interesat e përbashkëta të anëtarëve të Odës nga veprimtaria, si dhe kundërthëniet e paraqitura, në raport me veprimtarit[ë tjera dhe jep propozime për harmonizimin e tyre, gjegjësisht tejkalimin.
  1. Paraqet iniciativë për nxjerrjen e ligjeve dhe akteve të tjera dhe i shqyrton ato, jep mendime dhe propozime lidhur me çështje që janë në interes të anëtarëve të odës të veprimtarisë adekuate dhe të ekonomisë në tërësi.
  1. Inicion dhe realizon bashkëpunim lidhur me çështje nga interesi i përbashkët me anëtarë të odës nga shoqata të tjera në kuadër të Odës dhe bashkëpunim ndërkombëtar ekonomik, në harmoni me aktivitetet programore dhe aktet e përgjithshme të odës.

ANETARET
Anetaret e Odes Ekonomike te Kosoves jane te kategorizuar varesisht nga niveli i pageses per anetaresim.
Nivelet e anetarsimit ne OEK jane:

1.Niveli baze
2.Niveli i mesem
3.Niveli i larte dhe
4.Niveli PATRON.

OEK-u ka nje numer te pergjithshem prej 15,000 anetare, te anetaresuar ne baze individuale ose
permes shoqatave sektoriale, qe gjithsej jane 30. Anetaret e OEK-ut organizohen varesisht nga
veprimtaria e tyre kryesore sipas parimit degesor ne shoqatat e degeve, kurse varesisht nga selia ato
organizohen ne njesi rajonale(Mitrovice,Peje,Gjakove,Gjilan,Ferizaj dhe qendra ne Prishtine).

Anetaret e OEK-ut marrin sherbimet si ne vijim:

1.Rjetezim(Networking);
2.Informim;