Shërbimet E Pakos Së Nivelit Bazë Të Anëtarësisë

-Informata mbi pasqyrën ditore të lajmeve të përgjithshme nga ekonomia vendore dhe ndërkombëtare
-Certifikata e anëtarësisë në OEK
-Certifikata mbi Origjinën e Mallit
-Barkodet për Produkte Kosovare
-Referenca për vizë biznesore
-Ftesa për pjesmarrje në Panairet vendore dhe ndërkombtare nga fushëveprimtaria degësore- sektoriale, të organizuara nga OEK
-Përkrahja administrative dhe logjistike për organizimin e mbledhjeve të Shoqatave sektoriale të themeluara në OEK.
-Përkrahja administrative dhe logjistike për organizimin e mbledhjeve të Shoqatave sektoriale të anëtarësuara nëOEK, por të themeluara jashtë OEK.
-Ftesa për pjesmarrje në takimet B2B me bizneset sektoriale brenda dhe jashtë Kosovës
-Konsulencë Ligjore
-Konsulencë për investime