Shërbimet E Pakos Së Nivelit Mesëm Të Anëtarësisë

-Informata mbi pasqyrën ditore të lajmeve të përgjithshme nga ekonomia vendore dhe ndërkombëtare
-Certifikata e anëtarësisë në OEK
-Certifikata e anëtarësisë në OEK
-Barkodet për Produkte Kosovare
-Referenca për vizë biznesore
-Ftesa për pjesmarrje në Panairet vendore dhe ndërkombtare nga fushëveprimtaria degësore- sektoriale, të organizuara nga OEK
-Përkrahja administrative dhe logjistike për organizimin e mbledhjeve të Shoqatave sektoriale të themeluara në OEK.
-Përkrahja administrative dhe logjistike për organizimin e mbledhjeve të Shoqatave sektoriale të anëtarësuara nëOEK, por të themeluara jashtë OEK.
-Ftesa për pjesmarrje në takimet B2B me bizneset sektoriale brenda dhe jashtë Kosovës Konsulencë Ligjore
-Konsulencë për investime
-Sigurimi i Informatës mbi ndryshimet në Legjislacionin sipas fushëveprimtarive degësore-sektoriale
-Lobimi nga zyrtarët e OEK për kërkesat specifike të anëtarëve në raport me institucionet e pushtetit lokal
-Lobimi nga stafi menaxherial dhe zyrtarët tjerë të OEK për kërkesat e shoqatave dhe grupimeve tjera nga fushveprimtaria sektoriale, në raport me institucionet qendrore
-Sigurimi i hapsirave ekspozuese në Panairet vendore të organizuara nga OEK me zbritje prej____%
-Konsulenca për Tregun Ndërkombëtar
-Konsulenca per çështje Makroekonomike
-Reklamimi i llogos së anëtarit në web-in e OEK-ut