DEPARTAMENTI PER FINANCA DHE IT

Departamenti i Administratës,Financave dhe TI

Departamenti i Administratës, Financave dhe TI, në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, e menaxhon drejtori i cili i përgjigjet Sekretarit të Përgjithshëm të OEK, ka këto obligime dhe përgjejgjësi:

Të krijojë një administratë profesionale dhe funksionale që i përgjigjet nevojave të OEK;
Bënë menaxhimin dhe përkujdesjen për resurset humane,pasuritë e luajtëshme dhe të paluajtëshme;
Përkujdeset për ngritjen profesionale të personelit,organizimin dhe bashkërenditjen e pjesëmarrjes në trajnime të ndryshme në funksion të ngritëjes së cilësisë;
Përkujdeset për menaxhimin e buxhetit dhe financave të OEK;
Merret memenaxhimin e administratës në përgjithësi,rregullësinë e respektimit të orarit të punës,funksionimin e Ti dhe shërbimit teknik;
Bënë zhvillimin e marketingut dhe promovimin e shërbimeve të OEK.
Departamenti është i organizuar si mëposhtë:

Zyrat:

– Zyra e administratës dhe burimeve njerzore;
– Zyra e financave dhe prokurimit;
– Zyra e sherbimeve të përgjithëshme dhe TI;
– Zyra për promovime,marketing dhe anëtarësi;

 

Zyra për administratë dhe burime njerzore :

– Menaxhon administratën e përgjithshme të OEK;
– Kujdeset për reformimin e administratës,ngritëjen profesionale dhe performance e stafit;
– Harton organogramin e OEK;
– Harton aktet normative dhe rregulloret e punës;
– Monitoron zbatimin e politikave të personelit përfshirë vlerësimin dhe klasifikimin e punëve, plotësimin e vendeve vakante sipas përgatitjeve të veqanta profesionale dhe eksperiencave në marrëveshje me departamentet dhe zyrat përkatëse të OEK.
– Asiston në procedurat për përzgjedhjen, rekrutimin dhe punësimin e personelit për nevoja të OEK.
– Menaxhon pranimin e praktikantëve verifikon aftesitë e krijuara si dhe lëshon dokumente perkatëse mbi kryerjen e praktikës në punë pranë OEK.
– Monitoron zbatimin e realizimit të kohës sëpunës për zbatimin e orarit te punës për çdo punonjës, kujdeset për ofrimin dhe mirëmbajtjen e listave për hyrjedaljet e nënpunësve nga puna.
Në fund të çdo muaji kërkon raporte për vijueshmerinë në punë nga drejtorët e departamenteve të OEK,për llogaritjen e pagave.
– Përgatit përimplementimin e akteve ligjore dhe nënligjore të cilat kanë të bëjnë me mardhënien e punës duke përfshirë dhe kodin e mirësjelljes dhe funksionimin e institucionit të OEK;
– Informon anëtrësinë me aktet ligjore dhe nënligjore të cilat vijnë për shqyrtim publik në OEK;
– Përgatit propozim ndryshimet ligjore që vijnë për diskutim publik në OEK ;

 

Zyra e financave dhe prokurimit:
– Mban evidencat e kontabilitetit financiar dhe material të OEK
– Përgatit planin buxhetor vjetor të shpenzimeve dhe të hyrave.
– Përgatit analiza të ndryshme mbi gjendjen financiare të cilat cilat ndërlidhen me buxhetin e OEK.
– Ështe përgjegjës për kontrollin dhe inventarizim të përgjithshëm të mjeteve kryesore.
– Monitoron kontabilitetin dhe financat e OEK;
– Menaxhon urdhërblerjet dhe urdhërpagesat për të gjitha detyrimet ndaj furnitorëve;
– Menaxhon dhe udhëheq proceduart ligjore të prokurimit në OEK;
– Përgatitë raporte për paga, ndalesat dhe veprimet tjera të nevojshme lidhur me pagat e të punësuarve;
– Monitoronanënfinanciarepërtëgjithashërbimetdheaktivitetet e OEK;
– Kryen punë tjera të nevojshme, që perputhen me aktivitete e departamentit;
– Përkujdeset lidhur me procedurat e auditimit financiar vjetor;
– Raporton sipas nevoje në bazaditore dhe javore te drejtori i departamentit;

 

Zyra e shërbimeve të përgjithshme dhe TI :

 

– Menaxhon objektet dhe hapsirat e punës së OEK;
– Menaxhon dhe monitoron përdorimin e automjeteve të OEK;
– Është përgjegjës për sigurimin e pronës dhe objekteve të OEK;
– Kontrollon perkthimet dhe lektorimet e OEK-ut;
– Eshtë përgjegjëspërsektorin e TI,rregullsinë dhe funksionalizimn e webfaqes së OEK;
– Menaxhon mirëmbajtjen e rrjetit dhe paisjeve të TI;
– Mirëmban përditshmërishtë webfaqet e OEK;

Zyra e promovimit,marketingut dhe anëatrsisë:

 

– Menaxhon promovimin e shërbimeve dhe aktiviteteve të OEK;
– Përgatitë dhe menaxhon pjesëmrrjen e stafit në trajnime;
– Promovon organizimin e panaireve mbrenda dhe jashtë vendit;
– Përkujdeset për organizimin e klubit të biznesve;
– Përkujdeset përorganizimin e klubit të investitorëve;
– Përkujdeset për nxjerrjn e ngazet ës për biznes;
– Përgatitë material promovuese dhe të marketing për shërbimet e OEK;
– Përkujdeset përplasimin e informatave dhe aktiviteteve të OEK në webfaqen ;

LIGJET

SHOQATA
Anetaret e Odes Ekonomike te Kosoves jan e te kategorizuar varesisht nga niveli i pagases per anetarsim
Nivelet e anetaresimit ne OEK jane:

shkarko

SHOQATA
Anetaret e Odes Ekonomike te Kosoves jan e te kategorizuar varesisht nga niveli i pagases per anetarsim

shkarko

SHOQATA
Anetaret e Odes Ekonomike te Kosoves jan e te kategorizuar varesisht nga niveli i pagases per anetarsim
Nivelet e anetaresimit ne OEK jane:

shkarko

OEK

SHOQATA
Anetaret e Odes Ekonomike te Kosoves jan e te kategorizuar varesisht nga niveli i pagases per anetarsim
Nivelet e anetaresimit ne OEK jane:

shkarko

OEK
Anetaret e Odes Ekonomike te Kosoves jan e te kategorizuar varesisht nga niveli i pagases per anetarsim

shkarko

OEK
Anetaret e Odes Ekonomike te Kosoves jan e te kategorizuar varesisht nga niveli i pagases per anetarsim
Nivelet e anetaresimit ne OEK jane:

shkarko