KESHILLI DREJTUES

Këshilli Drejtues i Odës Ekonomike të Kosovës përbehet nga 27 anëtarë. Kryetari i Odës,Nënkryetari dhe sekretari i përgjithshëm i Odës janë anëtarë të këshillit drejtues sipas pozitës.

Kryetari i Odës i kryeson mbledhjet e këshillit drejtues. Këshilli drejtues  është përgjegjës për shqyrtimin dhe miratimin e  propozimeve te materialeve dhe vendimeve për mbledhjet e kuvendit të Odës.

Këshilli drejtues i OEK-ut ka këto kompetenca:

a). Shqyrton dhe miraton projektin e materialeve dhe të vendimeve për kuvendin e OEK-ut;

b). Merr vendime për realizimin e programeve të punës dhe zbatimin e vendimeve të tjera të kuvendit;

c). Emëron përfaqësuesit e Odës në institucionet, në të cilat OEK-ja delegon përfaqësuesit e saj sipas dispozitave të veçanta;

d). Emëron këshilla të përhershme dhe këshilla të përkohshme;

e). Miraton aktet e përgjithshme të OEK-ut, të cilat nuk janë në kompetenca të Kuvendit;

f). Vendos për hapjen e përfaqësive ekonomike në botë;

g). Merr vendime për çështje të tjera në pajtim me statutin e OEK-ut.

SHKARKO