LIGJI I OEK

Ligji Nr. 2004 / 7
PËR ODËN EKONOMIKE TË KOSOVËS
Kuvendi i Kosovës,
Duke marrë parasysh Rregulloren e Misionit të Administratës së Përkohshme të
Kombeve të Bashkuara në Kosovë, nr. 1999/1, të 25 korrikut 1999, të ndryshuar, mbi
Autoritetin e Administratës së Përkohshme në Kosovë, Rregulloren e UNMIK-ut nr.
1999/24 të 12 dhjetorit 1999, të ndryshuar mbi ligjin në fuqi në Kosovë, Rregulloren e
UNMIK-ut, nr. 2001/9 të 15 majit 2001, “mbi Kornizën Kushtetuese të Vetëqeverisjes së
Përkohshme në Kosovë”, veçanërisht Kreu 5.1(a), 5.7, 9.1.1, 9.1.26 (a), 9.3.3 dhe
Rregulloren e UNMIK-ut, nr. 2001/19, të 13 shtatorit 2001, mbi Degën Ekzekutive të
Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë, veçanërisht nenet 1.6;
Me qëllim të koordinimit dhe të realizimit të synimeve dhe të interesave të përbashkëta
në përparimin e veprimtarisë afariste të anëtarëve dhe zhvillimit më të përshpejtuar
harmonik të vendit
Miraton :
LIGJIN PËR ODËN EKONOMIKE TË KOSOVËS

Për më shumë shkarkoni këtu ligjin per OEK 2004_7_al OEK

SHKARKO