STATUSI OEK

STATUTIN E ODËS EKONOMIKE TË KOSOVËS

 

DISPOZITAT THEMELORE

 

Neni 1

Ky Statut rregullon detyrat dhe aktivitetet e Odës Ekonomike të Kosovës të drejtat dhe detyrat e anëtarëve të Odës, menaxhimin e çështjeve të Odës, format e organizimit dhe punës së Odës, themelimin e zyrave të Odës jashtë vendit, Arbitrazhit të Përhershëm në Odë, bashkëpunimin me autoritetet shtetërore, organizatat dhe odat tjera, aktet e përgjithshme të Odës dhe kalimin e saj, punwn publike tw Odës, shërbimin profesional të Odës, dhe realizimin e fondeve për punën e Odës.
Neni 2

Oda Ekonomike e Kosovës në pajtim me dispozitat e  Ligjit për Odën Ekonomike të Kosovës Nr. 2004/7 është organizatë profesionale jo-fitimprurëse, subjekt juridik i pavarur dhe organizatë e biznesit të të gjitha subjekteve juridike të angazhuara në aktivitete ekonomike të themeluara  në territorin e Republikës së Kosovës që dëshirojnë të jenë anëtare të Odës.

 

Neni 3

Oda ka fushë veprimtarinë në vijim:

 • Harmonizon, përfaqëson dhe mbron interesat e anëtarëve të Odes në raport me

institucionet e pushtetit qendror;

 • Merr pjesë në pajtim me rolin dhe detyrat, në dialogun social në nivel të Kosovës;
 • Ju ofron anëtarëve shërbime afariste, këshillëdhënëse në funksion të përparimit të

veprimtarive ekonomike, dhe

 • I ushtron autorizimet publike në pajtim me Ligjin për Odën, legjislacionin në fuqi

dhe me këtë Statut.

 

3.1.  Oda organizohet dhe vepron me qëllim të përparimit të ekonomisë së tregut, ndërmarrësisë  dhe nxitjes së konkurrencës tek anëtarët e vet.

3.2.  Për realizimin e qëllimeve nga paragrafi i mëparshëm i këtij neni, Oda e orienton punën e vet veçanërisht në:

 • Përfaqësimin në kuptim të lobimit të interesave të anëtarëve të Odës para organeve dhe institucioneve kompetente shtetërore, në veçanti në përgatitjen e legjislacionit ekonomik, në përcaktimin e masave e të politikës ekonomike si dhe në fillimin e iniciativave për përmirësimin e rregullativave të caktuara në lëmin e ekonomisë;
 • Sigurimin e shërbimeve afariste – profesionale për nevojat e anëtarëve;
 • Dhënien e këshillave, informatave dhe të ndihmës profesionale me qëllim të përmirësimit të rezultateve në punën e anëtarëve të Odës;
 • Dhënien e ndihmës profesionale anëtarëve të Odës për zhvillimin e veprimtarive konkrete, përvetësimin e teknologjive dhe metodave bashkëkohore në punë, nxitjen e veprimtarisë hulumtuese dhe zhvillimin e të arriturave tekniko-teknologjike, përparimin e vazhdueshëm të cilësisë dhe standardeve të produkteve e të tjera;
 • Nxitjen e zhvillimit të ekonomisë së Kosovës e të mundësive dhe potencialeve të saj, në nivel vendor, rajonal dhe ndërkombëtar;
 • Nxitjen e investimeve në ekonominë e Kosovës, në veçanti në tërheqjen e investimeve direkte nga jashtë, duke u angazhuar në përmirësimin e vazhdueshëm të ambientit për tërheqjen e investitorëve;
 • Përparimin dhe përmirësimin e klimës së biznesit në vend;
 • Bashkëpunimin me Qeverinë, ministritë përkatëse dhe institucionet tjera për të gjitha çështjet me interes për ekonominë ose për një numër të caktuar të anëtarëve të Odës;
 • Përcaktimin e qëndrimeve e të mendimeve të harmonizuara lidhur me përmirësimin e kushteve e të ambientit për zhvillimin e veprimtarive biznesore;
 • Participimin në ndërtimin e qëndrimeve të përbashkëta për çështjet ekonomike me asociacionet e odave tregtare – industriale dhe Federatave të industrialistëve të Evropës, përfshirë edhe anëtarësimin e Odës në këto organizata;
 • Nxitjen dhe zhvillimin e bashkëpunimit ekonomik me botën, në veçanti në promovimin e produkteve të ekonomisë së Kosovës, të shërbimeve, organizimin e panaireve dhe ekspozitave, vizitave të delegacioneve ekonomike etj;
 • Përfaqësimin e interesave të anëtarëve të Odës përkatësisht të punëdhënësve në ekonomi në dialogun tre-partit social në nivel të Kosovës;
 • Sigurimin dhe kombinimin e vazhdueshëm të informatave për të dhëna të rëndësishme nga ekonomia e vendit dhe ajo botërore;
 • Organizimin dhe nxitjen e formave adekuate për arsimim të vazhdueshëm plotësues funksional dhe për përtëritjen e diturive për profilet e ndryshme të ekspertëve dhe menaxherëve në ekonomi;
 • Nxitjen e anëtarëve të Odës që të ndërmarrin aktivitete në lëmin e mbrojtjes së ambientit jetësor, përmirësimin e cilësisë së punës, standardeve në punë e çështje tjera me interes për ekonominë, në veçanti për ndërmarrjet e vogle e të mesme;
 • Përcaktimin dhe kultivimin e zakoneve të mira afariste, të moralit afarist dhe të rregullave të sjelljes afariste të anëtarëve të Odës në raport me persona të tretë dhe në treg përgjithësisht;
 • Dhënien e ndihmës profesionale në zgjidhen e kontesteve përmes arbitrazhit apo me ndërmjetësim të drejtpërdrejtë, në interesin e anëtarit të Odës;
 • Mbështetjen dhe përgatitjen e anëtarëve të Odës gjatë vendosjes së kontakteve të biznesit, në veçanti me partnerët e jashtëm, dhe
 • Kryerjen e punëve të veçanta tjera me interes për anëtarët e Odës.

 

Për më shumë shkarkoni këtu statutin për OEK Statuti 03.12.2013

SHKARKO