Të Bëhemi më të Fortë Pas COVID-19: Potencialit i Afërsisë për Transferimin e Investime të Huaja Direkte

Të Bëhemi më të Fortë Pas COVID-19: Potencialit i Afërsisë për Transferimin e Investime të Huaja Direkte

Ky studim synon të analizojë se si ekonomitë e Ballkanit Perëndimor mund të përfitojnë nga tendencat e transferimit të investimeve në bazë afërsisë gjeografike pas pandemisë (near-shoring trends). Studimi fillon duke diskutuar trendet e fundit në investimet e huaja direkte dhe më pas paraqet një analizë ekonometrike të përcaktuesve të investimeve të huaja direkte në Ballkanin Perëndimor dhe Azinë Lindore. Pasuar, nga një sërë anketa, intervista, dhe studime të rasteve, të aktorëve të ndryshëm të përfshirë në zinxhirët globalë të furnizimit dhe investimeve, duke përfshirë kompani të huaja që kanë investuar në Ballkanin Perëndimor, kompani të huaja që po konsiderojnë të investojnë në Ballkanin Perëndimor, kompani vendase nga Ballkanin Perëndimor dhe agjencitë e promovimit të investimeve nga gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor. Studimi arrin në përfundimin se ekonomitë e Ballkanit Perëndimor mund të përfitojnë me të vërtetë nga trendet për transferimin e investimeve në vendet më të afërta gjeografikisht në botën post-pandemike, por do të duhet të shkojnë përtej kostove të ulëta të punës për ta arritur këtë. Vendosja e një fokusi në fuqinë punëtore të kualifikuar, investimet në arsim dhe trajnim, përmirësimi i infrastrukturës dhe qeverisjes do të ishin gjërat më të rëndësishme për të bërë.

Studimin mund ta shkarkoni këtu.

Publikuar më 19.05.2021