Anëtarët patron

Anëtarët patron

Certifikata  e anëtarësisë në OEK;
Referenca për vizë biznesore ;
Informim për pjesëmarrje në Panairet vendore dhe ndërkombëtare  të organizuara nga OEK;
Përkrahja administrative dhe logjistike për organizimin e mbledhjeve të shoqatave sektoriale;
Informim për takimet  B2B  me bizneset  sektoriale brenda dhe jashtë Kosovës;
Informim mbi ndryshimet ne legjislacionin ekonomik;
Pjesëmarrja ne panairet e organizuara nga OEK me zbritje prej   20 %;
Pjesëmarrja  ne trajnimet e organizuara ekskluzivisht nga OEK me zbritje prej 30 %;
Letër reference të anëtarësisë;
Informata mbi pasqyrën  e lajmeve të përgjithshme nga ekonomia vendore dhe ndërkombëtare;
Lobim tek institucionet relevante me kërkesë individuale të anëtarit;
Trajtim të përshpejtuar të kërkesave të adresuara nga shoqatat sektoriale tek institucionet relevante;
Këshillëdhënie për çështje  të përgjithshme makroekonomike;
Njoftime të rregullta për misionet e ndryshme tregtare;
Njoftime të rregullta për thirrje të ndryshme si: tender, projekte vendore dhe ndërkombëtare, skema të granteve, etj.
Pjesëmarrje e garantuar në takimet e nivelit të lartë dhe ngjarjet e rëndësishme të OEK-ut;
Promovim në hapësirat dhe platformat promovuese të OEK-ut;
Certifikata mbi origjinën e mallit pa pagesë;
Barkodet për produkte kosovare pa pagesë;
Këshillëdhënie për zbatimin e legjislacionit ekonomik;
Këshillëdhënie për investime, qasje në financa, partneritete publiko-private dhe procesin e privatizimeve ;
Rrjetëzim sipas kërkesës së anëtarit;
Organizimi logjistik dhe profesional për Klubin e Biznesit;
Pjesëmarrje e anëtarëve  PATRON në të gjitha takimet dhe ngjarjet e nivelit të lartë duke përfshirë takimet dhe ngjarjet me institucionet me te rëndësishme te vendit, korin diplomatik, delegacione ndërkombëtare dhe vizita shtetërore jashtë vendit;
Analizë e tregut të punës sipas kërkesës së anëtarëve;
Përfaqësim përmes diplomacisë ekonomike;
Ofrim të shërbimeve të avancuara; hulumtime, raporte, statistika dhe planifikim biznesi;
Informim për ngjarje te rëndësishme ekonomike dhe biznesore brenda dhe jashtë vendit;
Këshillëdhënie për çështje të marrëdhënies së punës, kontratës kolektive dhe dialogut social;
Asistencë direkte në gjetjen e partnerëve biznesor;
Avokim dhe këshillëdhënie për çdo kërkesë ligjore të anëtarit PATRON;

Aplikacioni për anëtarësim mund ta shkarkoni këtu.