Shërbimet e pakos së nivelit të lartë të anëtarësisë

Shërbimet e pakos së nivelit të lartë të anëtarësisë

Certifikata  e anëtarësisë në OEK;
Referenca për vizë biznesore ;
Informim për pjesëmarrje në Panairet vendore dhe ndërkombëtare  të organizuara nga OEK;
Përkrahja administrative dhe logjistike për organizimin e mbledhjeve të shoqatave sektoriale .
Informim për takimet  B2B  me bizneset  sektoriale brenda dhe jashtë Kosovës;
Informim mbi ndryshimet ne legjislacionin ekonomik;
Informim për ngjarje te rëndësishme ekonomike dhe biznesore brenda dhe jashtë vendit;
Pjesëmarrja ne panairet e organizuara nga OEK me zbritje prej   15 %;
Pjesëmarrja  ne trajnimet e organizuara ekskluzivisht  nga OEK me zbritje prej 20 %;
Letër reference të anëtarësisë;
Informata mbi pasqyrën  e lajmeve të përgjithshme nga ekonomia vendore dhe ndërkombëtare;
Lobim tek institucionet relevante me kërkesë individuale të anëtarit;
Trajtim të përshpejtuar të kërkesave të adresuara nga shoqatat sektoriale tek institucionet relevante;
Këshillëdhënie për çështje  të përgjithshme makroekonomike ;
Njoftime të rregullta për misionet e ndryshme tregtare;
Njoftime të rregullta për thirrje të ndryshme si: tender, projekte vendore dhe ndërkombëtare, skema të granteve, etj.
Pjesëmarrje e garantuar në takimet e nivelit të lartë dhe ngjarjet e rëndësishme të OEK-ut;
Promovim në hapësirat dhe platformat promovuese të OEK-ut;
Certifikata mbi origjinën e mallit pa pagesë;
Barkodet për produkte kosovare pa pagesë;
Këshillëdhënie për zbatimin e legjislacionit ekonomik;
Këshillëdhënie për investime, qasje në financa dhe partneritete publiko-private;
Rrjetëzim sipas kërkesës së anëtarit;
Zbritje për organizim të Klubit të Biznesit;

Aplikacioni për anëtarësim mund ta shkarkoni këtu.