Shërbimet e pakos së nivelit të mesëm të anëtarësisë

Shërbimet e pakos së nivelit të mesëm të anëtarësisë

Certifikata  e anëtarësisë në OEK;
Referenca për vizë biznesore ;
Informim për pjesëmarrje në Panairet vendore dhe ndërkombëtare  të organizuara nga OEK;
Përkrahja administrative dhe logjistike për organizimin e mbledhjeve të shoqatave sektoriale .
Informim për takimet  B2B  me bizneset  sektoriale brenda dhe jashtë Kosovës;
Informim mbi ndryshimet ne legjislacionin ekonomik;
Informim për ngjarje te rëndësishme ekonomike dhe biznesore brenda dhe jashtë vendit;
Pjesëmarrja ne panairet e organizuara nga OEK me zbritje prej   10 %;
Pjesëmarrja  ne trajnimet e organizuara ekskluzivisht nga OEK me zbritje prej 15 %;
Letër reference të anëtarësisë;
Informata mbi pasqyrën  e lajmeve të përgjithshme nga ekonomia vendore dhe ndërkombëtare;
Rrjetëzim me biznese;
Lobim tek institucionet relevante nga zyrtarët e OEK-ut për kërkesat specifike të anëtarëve të organizuara në shoqata sektoriale;
Trajtim të përshpejtuar të kërkesave të adresuara nga shoqatat sektoriale tek institucionet relevante;
Informim për çështje  të përgjithshme makroekonomike ;
Njoftime të rregullta për misionet e ndryshme tregtare;
Njoftime të rregullta për thirrje të ndryshme si: tender, projekte vendore dhe ndërkombëtare, skema të granteve, etj.

Aplikacioni për anëtarësim mund ta shkarkoni këtu.