Oda Ekonomike e Kosoves

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Departamenti për Aftësim Profesional

Besim Mustafa, PhD

 1. Menaxhon Implementimin eStrategjisë së OEK-ut në fushën e Arsimit dhe Aftësimit profesional
 2. Zhvillimi dhe zbatimi i mesimit dual në Kosovë
 3. Përfaqësimi institucional
 4. Hartimi i Standardeve profesionale
 5. Ndikimi në ndryshimet e nevojshme sipas kërkesave të tregut të punës në aspektin Legjislativ dhe politikave strategjike në fushën e Arsimit.
 6. Inicimin e organizimi i trajnimeve të ndryshme në fusha të ndryshme
 7. Fuqizimi i Partneritetit me Institucionet ndërkombëtare në fushën e arsimit
 8. Zhvillim i projekteve të ndryshme në fushën e Arsimit dhe Aftësimit Profesional

Zyra për politika arsimore

 • Lobim per Zhvillimin e politikave arsimore sipas kërkësave të biznesit
 • Përfaqesim institucional ne mekanizma vendore dhe ndërkombetare
 • Projekte ndërkombetare
 • Zhvillim të SP dhe kurrikula
 • Zbatimi i objektivave te Strategjise te OEK në Arsim
 • Zbatimi i Triple Helix model ne Arsim profesional dhe Arsim të lartë ( UPCO)

Zyra për zhvillim të vazhdueshem profesional

 • Akreditime vendore dhe nderkombetare
 • Trajnime te ndryshme/aktualizim te ofertave trajnuese
 • Certifikime vendore dhe nderkombetare
 • Licencime për individ dhe ndërmarrje
 • Mësimi në vendin e punes/Mësimi dual
 • Ndërmjetësim në bashkëpunimin shkollë biznesi

Zyra per Arsim profesional  te mençur, inovacion dhe ndërmarresi

 • Të mësuarit dhe tranformimi digjital-
 • Inovacioni dhe ndermarresia
 • Edukimi per ndermarresi
 • Këshillim në karriere
 • Promovimi i Arsimit profesional
 • Sistemi informativ per MVP dhe Mesim dual
 • Hulumtime/skillsbarometer
 • Permiresimin e mekanizmave per perkrahje per vete/punesim dhe start up
 • Gratë në biznes

ME SHUME

Departamenti për Njësi Rajonale dhe Panaire
Departamenti për Projekte, Export, dhe Investime të huaja
Departamenti për Administratë
Departamenti për Analiza dhe Komunikim Strategjik