Oda Ekonomike e Kosoves

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

“Ekspert i sigurisë dhe shëndetit në punë”.

Qëllimi i trajnimit është të përgatisë kandidatët me njohuri dhe aftësi për Ekspertë të Sigurisë & Shëndetit në Punë. Trajnimi gjithsej përmban 150 orë, 120 orë teori dhe 30 orë praktikë.

MODULET E TRAJNIMIT:

– Sistemi themelor i SSHP-së dhe kërkesat ligjore, mbikëqyrja shtetërore;

– Grupet e faktorëve të riskut në vendin e punës dhe aktet përkatëse ligjore;

– Faktorët e riskut të lidhur me lëndimet traumatike);

– Faktorët e riskut fizik;

– Faktorët e riskut të kimikateve dhe pluhurit;

– Faktorët e riskut ergonomik;

– Faktorët e riskut biologjik;

– Faktorët e riskut psiko-social;

– Parandalimi i faktorëve të riskut në vendin e punës;

– Vlerësimi i riskut në vendin e punës;

– Aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale;

– Ndihma e parë dhe planifikimi i emergjencave;

– Marrëdhëniet ligjore të punës;

– Kërkesat specifike të SSHP-së për industritë me risk të lartë;

– Inspektimi në vendin e punës;

– Punë praktike.

Informata të tjera rreth trajnimit dhe aplikimit për pjesëmarrje mund t’i gjeni në linkun e mëposhtëm:

https://bit.ly/3lVKOYV