Oda Ekonomike e Kosoves

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kodi i Etikes per Arbitra

Kodi i Etikés ka Pér qéllim té pércaktojé standardet e sjelljes dhe etikén e arbitrave,
duke u bazuar né vlerat dhe parimet e Tribunalit té Pérhershém té Arbitrazhit té
Kosovés (tutje TPAK), sic janë: pavarésia, paanshméria, integriteti, Ilogaridhénia,
transparenca dhe profesionalizmi.

PRANIMI I DETYRAVE

 1. Arbitri duhet té pranojé emérimin vetém nése konsideron se éshtë i afté qé né ményré té paanéshme dhe né afatin adekuat e përmbushë detyren e vet.
 2. Arbitri duhet ta pranojé emérimin vetém néseka njohuri té mjaftueshme pér ligjin i cili rregullon procedurén dhe Pér té drejten kometente Pér esencen e kontestit.
 3. Arbitri duhet te pranojé emérimin vetém nése mjaftueshme e diné proceduren e arbitrazhit.

PAANÉSIA DHE PAVARÉSIA

 1. Arbitri medeomos duhet té jeté i pavarur nga palét né proceduré.
 2. Arbitri ushtron funksionin e tij né ményré té pavarur duke u bazuar né ligj dhe rregulla e arbitrazhit, vlerésimin individual té fakteve pa ndonjé kufizim, ndikime té padrejta, nxitje, presione, kércnime apo ndérhyrje, direkte apo indirekte nga gjdokush e pér gfardo arsye, duke ruajtur dhe promovuar pavarésiné né Aspektin individual dhe institucional.
 3. Gjaté procedurés sé arbitrazhit arbitri éshté i detyruar té veprojéné até ményré qé sjellja e tij nuk ngre dyshime Pér pavarésiné dhe paanshmériné e tij.
 4. Pérpara se té pranojé emerimin, arbitri éshté i detyruar t’ua zbulojé paléve té gjitha rrethanat té cilat mund té véné né piképyetje paanshmériné ose pavarésiné e tij, pér shembull:
  • néseka kryer ndonjé detyré ose urdhér Pér njérén nga palét;
  • nése ka interes té drejtpérdrejté ose indirekt financiar né zgjidhjen e kontestit;
  • nése ai ka ndonjé informacion konfidencial né lidhje me objektin e mosmarréveshjes, qé éshté mésuar nga burime jashté procedures sé arbitrazhit
  • nése ka cfardolloj informacioni konfidencial, i cili ka té béjé ,e kontestin Pér té cilin e ka zbuluar nga burimi jashté proceduresé sé arbitrazhit.
  • nése disponon informacione tjera té cilat jané té réndésishme dhe ndikojne né ruajtjen e paanshmérisé.
 5. Arbitri éshté i detyruar té veprojé né ményré té paanshme edhe nése rrethanat nga pika 3 shfaqen giaté procedures.
 6. Nése arbitri dyshon se ka pasur rrethana té mévonshme té paraqitura, qé mund té ndikojné né paanshmöriné dhe pavarésiné e tij, ai éshté i detyruar té informojë menjéheré ta njoftoj Tribunalin dhe palét.
 7. Nése arbitri konsideron se nuk éshté né gjendje té pérmbushë né ményré té pansheme detyrén e tij, ai nuk guxon té pranojemérimin , madje edhe nese té dyja palit bien dakord me emérimin.

PROCEDURA DHE PÉRGJEGJÉSIA NÉ PUNÉ

 1. Arbitri mban nivel té larté té aftésive profesionale dhe ushtron funksionin e tij né ményrë profesionale, të përgiegiéshme dhe efikase.
 2. Arbitri éshté i detyruar té zhvilloj procedurén né pérputhje me aktet e pérgiithshme té Tribunalit.
 3. Gjaté procedurés sé arbitrazhit, arbitri éshté i detyruar t’i paralajmérojë palét pér mundésin e arritjes sé marréveshjes dhe ti ndihmojé né ate, por pa ua imponuar njé zgjidhje. Né rast té arritjes sé marrëveshjes, arbitri duhet pasur kujdes qé zgjidhja té pasqyrojé vullnetin e vérteté té paléve.
 4. Gjaté zhvillimit ti procedurés sé arbitrazhit, arbitri éshté i detyruar té veprojéné ate ményré qi procedura té kryhet pa shpenzime té panevojshme apo shpenzime né disproporcion me vlerën e objektit té mosmarréveshjes.
 5. Gjaté procedures sé arbitrazhit, arbitri éshté i detyruar té shmangé takimet e
  veqanta ose forma té tjera té komunikimit me njérén nga palit lidhur me objektin e kontestit. Nése njé komunikimi i tillé ndodh atéheré arbitri éshté i detyruar té informojé pa vonesé Tribunalin e Pérhershém té Arbitrazhit, Tribunalin e arbitrazhit, si dhe palén tjeré lidhur me pérmbajtjen e takimit-komunikimit.
 6. Arbitri ushtron funksionin e tij me durim, me dinjitet dhe korrektési, si ndaj paléve né proceduré, po ashtu edhe ndaj personave tjeré me té cilet ka kontakt profesional.

KONFIDENCIALITETI

 1. Arbitri éshté i detyruar qé procedurén e arbitrazhit ta zhvillojé shpejt dhe te
  sigurojé qi mos té ndodhin vonesa té panevojshme.
 2. Arbitri duhet té respektoj konfidencialitetin e té gjitha takimeve procedurale dhe nuk duhet té béjé komente publike ose té jap informacione Pér ndonjé rast.
 3. Arbitri duhet qé né paraqitje publike té promovojé autoritetin e profesionit té
  arbitrit.
 4. Arbitri ka per detyrim qé té përmbahet nga qfardo sqarimi Pér mediume dhe palë tjera té interesuara lidhur me rastet konkrete pérveq nëseka autorizim Për një gjë té tillé.
 5. Arbitri ka Pér detyrim qi té pérmbahet nga gfardo komentimi né publik lidhur me performancen dhe efikasitetin e arbitrave, Tribunalit té pérfershém té Arbitrazhit si dhe Tribunalit népérgjithési.

SHPÉRBLIMET DHE KOMPENZIMET

Me pranimin e detyrave arbitri fiton té drejtén vetem Pér komenzimin e shpenzimeve dhe njé shpérblim né pajtim me aktet e bredshme té Tribunalit dhe Rregulloren përkatése.

URGJENCA E PROCEDURES

 1. Arbitri éshté i detyruar qé procedurén e arbitrazhit ta zhvillojé shpejt dhe te
  sigurojé qi mos té ndodhin vonesa té panevojshme.
 2. Nése giaté procedurés sé arbitrazhit arbitri pérjeton rrethana qi mund té jené
  dukshém per zvarritjen e procedures, arbitri éshté i obliguar qé pa vonesé ta
  njoftojé Gjykatén dhe palét.
 3. Pas pérfundimit té procedurés sé arbitrazhit, arbitri éshté i detyruar té hartojé dhe ta nénshkruaj vendimin e arbitrazhit né pérputhje me aktet e pérgjithshme té Tribunalit té arbitrazhit.

 
ME SHUME

Historia e Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit
Shërbimet
Lajmet
Njoftimet