Oda Ekonomike e Kosoves

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kostot e Arbitrazhit

Përveç nëse palët janë pajtuar ndryshe, tribunali i arbitrazhit cakton shpenzimet në vendimin e tij përfundimtar. Shpenzimet në fjalë përfshijnë:

  1. taksën e tribunalit të arbitrazhit;
  2. shpenzimet e arbitrave;
  3. shpenzimet për ekspertë dhe ndihmën tjetër të cilën e ka kërkuar tribunali i arbitrazhit dhe për të cilën janë pajtuar palët;
  4. shpenzimet e udhëtimit dhe shpenzimet e tjera të dëshmitarëve, deri në masën e miratuar nga tribunali i arbitrazhit;
  5. shpenzimet për përfaqësimin dhe ndihmën për palën e suksesshme, nëse kompensimi i këtyre shpenzimeve është kërkuar gjatë procedurës së arbitrazhit, dhe vetëm deri në atë masë që tribunali i arbitrazhit e cakton të arsyeshëm; dhe
  6. të gjitha taksat dhe shpenzimet e gjykatës kur kjo bënë emërimin e arbitërve.

 

  • Shpenzimet per Inicim te Rasit

 

  • Shpenzimet e Arbitrave

 

  • Shpenzimet Administrative

Neni 8
Tarifa e regjistrimi

 

Tarifa nr.1
Tarifa e regjistrimit do të paguhen sipas vlerave nga tabela e më poshtme:

Vlera e objektit të mosmarrëveshjes në EUR nga deri Tarifa e regjistrimit në EUR
5.000
100
5.000
20.000
200
20.000
50.000
300
50.000
100.000
400
100.000
500.000
500
500.000
2.000.000
1.000
2.000.000
mbi
1.500

Tarifa nr.2
Tarifa për arbitrin e vetëm përckatohet në pajtim me vlerën e kontestit, siç përcaktohet në tabelën e mëposhtme:

Vlera e kontestit (nga-deri) e shprehur në valutën EUR Shuma e tarifave bazë (C) dhe përqindja (D) për shumën që tejkalon (A) – në EUR
Nga (A)
Deri (B)
Baza (C)
% (D)
5.000
550
5.000
20.000
550
6.5
20.000
50.000
1.376
4.4
50.000
100.000
2.447
3.3
100.000
150.000
3.853
1.1
150.001
300.000
4.771
1.1
300. 000
500.000
5.963
0.5
750.000
1,000.000
8.786
0.5
1,000.000
1,500.000
10.543
0.5
1,500.000
2,000.000
13.179
0.5
2,000.000
4,000.000
14.018
0.2
4.000.000
6.000.000
16.821
0.2
6.000.000
8.000.000
21.026
0.2
8.000.000
10.000.000
26.283
0.2
10.000.000
mbi
32.854
0.2

Tarifa për Tribunal për tre arbitra përckatohet në pajtim me vlerën e kontestit, siç përcaktohet në tabelën e mëposhtme

Vlera e kontestit (nga-deri) e shprehur në valutën EUR Shuma e tarifave bazë (C) dhe përqindja (D) për shumën që tejkalon (A) – në EUR
Nga (A)
Deri (B)
Baza (C)
% (D)
5.000
1.339
5.000
20.000
1.339
13,39
20.000
50.000
3.348
8.93
50.000
100.000
6.027
6.70
100.000
150.000
9.375
2.23
150.000
300.000
11.607
2.23
300. 000
500.000
14.509
2.23
500.000
750.000
18.303
1.12
750.000
1.000.000
22.879
1.12
1.000.000
1.500.000
23.717
1.12
1.500.000
2.000.000
25.809
1.12
2.000.000
4.000.000
35.045
0,45
4.000.000
6.000.000
43.806
0.45
6.000.000
8.000.000
54.757
0.45
8.000.000
10.000.000
68.447
0.45
10.000.000
mbi
85.558
0.45

ME SHUME

Historia e Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit
Kodi i Etikes per Arbitra
Shërbimet
Lajmet