Oda Ekonomike e Kosoves

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kryesia

Kryetari i Arbitrazhit

Skender Gojani,

E-Mail: skendergojani@gmail.com

Sekretari i Arbitrazhit

Lumnije Hashani,

E-Mail: lumnije.hashani@oek-kcc.org

Kryesia e Arbitrazhit

  1. Prof. Dr. Skender Gojani, Kryetar

  2. Avokat: Sylejman Nuredini, Nënkryetar

  3. Prof. Dr. Besfort Rrecaj, Anëtar i kryesisë

  4. Avokat: Mentor Beqiri, Anëtar i kryesisë

Prof. Dr. Skender Gojani, Kryetar

Kryetari i Tribunalit të Përhershëm, përfaqëson Tribunalin e Përhershëm dhe vepron si agjent i TPA-së. Kryetari i Tribunalit të Përhershëm, është përgjegjës për mbajtjen dhe zhvillimin e bashëkpunimit me organizatat tjera aktiviteti i së cilave është me interes për punën e Tribunalit të Përhershëm dhe kryen detyra tjera që parashihen nga rregullat e Tribunalit të Përhershëm dhe vendimet e Kryesisë së TPA-së. Kryetari i Përhershëm i raporton Kuvendit të Odës Ekonomike të Kosovës së paku njëherë në vit.
Marrëveshjet e bashëkpunimit me institucionet tjera të arbitrazhit nënshkruhen nga Kryetari i Tribunalit të Përhershëm.

Ma. Sc. Lumnije Hashani Sekretari i Tribualit të Përhershëm të Arbitrazhit

Sekretari i Tribunalit të Përhershëm përgatitë organizimin e punës së Kryesisë, kurse Kryetari i Tribunalit të Përhershëm zbaton vendimet e Kryesisë. Menaxhon punën e Sekretarisë. Përgaditë Raportin vjetor të punës, Raportin vjetor financiar si dhe Planin e punës së Tribunalit të Përhershëm për vitin e ardhshëm dhe kryen detyrat tjera të përcaktuara nga Rregullat e Tribunalit të Përhershëm.

Kontakt

Tribunali i Perhershëm i arbitrazhit/ Oda Ekonomike e Kosovës
Nëna Tereze, Nr. 20, 10000 Prishtinë
Republika e Kosovës
E-mail: lumnije.hashani@oek-kcc.org
Tel: +383 45 631 900